مدیری از جنس کارشناسی، گفتگو با مهندس محمدمسعود ابوطالبی، مدیرکل اسبق دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی نظری

نویسنده

محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

چکیده

دفتر برنامه ریزی و تألیف کتابهای درســی یکی از مهم ترین دفاتری است که وظیفه تولید برنامه های درسی مدارس و به تبع آن تولید محتواهای آموزشی رسمی برای آموزش و پرورش را بر عهده دارد کتاب های درســی مدارس یکی از محتواهای آموزشی است که توسط این دفتر تهیه میشود. بنابراین شــناخت تاریخچه برنامه های درسی موضوعی هر درس، آشنایی با مدیران و کارشناسان و مؤلفان این دفتر می تواند ما را با اهداف و سوابق برنامه های آموزشی در آموزش و پرورش آشنا کند.
 در این شماره مصاحبه ای با یکی از مدیران دهه 60 این دفتر ارائه می شود.