اهداف و چشم انداز

هدف نشریه:
فصلنامۀ گنجینۀ دارالفنون نشریه‌ای علمی آموزشی است و اختصاص به پژوهش در تاریخ تعلیم و تربیت ایران از آغاز تاکنون دارد. رویکرد اصلی مجله بررسی علمی و تحلیلی سیر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تعلیم و تربیت در ایران و اسلام است.


محورها و زمینه‌های مقاله:
1. بررسی سیر تحول تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسلام
2. بررسی تاریخی برنامه‌های درسی و مواد و رسانه‌های آموزشی به ویژه کتب درسی آموزش و پرورش
3. بررسی تحلیلی اثرات اجتماعی- آموزشی و فرهنگی دارالفنون و اقدامات امیرکبیر در آموزش و پرورش
4. بررسی اندیشه‌های تربیتی متفکران مسلمان و آموزش‌های غیر رسمی


قالب و ساختار محتوایی شامل

1- سرسخن، 2- مقالات، 3- اسناد، 4- تاریخ شفاهی، 5- گزارش و 6- اخبار