درباره نشریه

عنوان نشریه:   گنجینه دارالفنون

نشریه ای در زمینه تاریخ تعلیم و تربیت ایران

آغاز انتشارفروردین ماه، بهار 1397

توالی انتشار: فصلنامه

ISSN یا شاپا: 4238-2645

نوع داوری: دورسرکور

زبان نشریه: فارسی

نوع چاپی:الکترونیکی/فیزیکی

نوع دسترسی: آزاد

هزینة بررسی و چاپ: 

________________________________________

صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مدیر مسئول: دکتر حسن ملکی

سردبیر: غلامرضا حمیدزاد

مدیر داخلی: دکتر اعظم ملائی نژاد

________________________________________

مسئول دبیرخانه: فاطمه فروغی، کارشناس تاریخ

ویراستار فارسی: سعیده سادات میری طامه

مدیر هنری: شاهرخ خرغانی

طراح گرافیک: فرزانه پورسیفی

مدیر امور فنی و چاپ: سید کمال شهابلو

تمامی فعالیتهای هماهنگی و اجرایی نشریه در دفتر انتشارات کمک آموزشی سازمان انجام می شود.