تاریخچه مدرسه «علمیه اسلامیه» کرمانشاه

نویسنده

پژوهشگر حوزه تاریخ

چکیده

تأسیس مدارس جدید متأثر از دارالفنون در دوره قاجار، در شهرها و ولایات ایران باعث تحولات فرهنگی و آموزشی گسترده‌ای شد که بررسی این مدارس و آثار آنها یکی از رویه‌های فصل‌نامه گنجینه دارالفنون می‌باشد. در این شماره به بررسی تاریخچه مدرسه علمیه اسلامیه کرمانشاه می‌پردازیم.