نظام آموزشی ایران در عصر ایلخانی

نویسنده

کارشناس ارشد رشته تاریخ ایران، دبیر و سرگروه آموزشی درس تاریخ استان قزوین

چکیده

یکی از اهداف اصلی این فصل‌نامه بررسی تاریخ تعلیم و تربیت در دوره‌های مختلف تاریخی و سیاسی و حاکمیتی ایران می‌باشد. ایلخانیان یکی از سلسله‌های تأثیرگذار در رونق و توسعه نظام آموزشی است که اثرات آن حتی تا دوره‌های بعد موردتوجه بوده است. در این‌شماره یک مقاله تحقیقی در این موضوع ارائه می‌شود.