روزهای طلایی رونق علم برنامه‌ریزی درسی در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از کارشناسی تا مدیریت دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی گفت‌وگو با : «دکتر حسن ملکی»

نویسنده

محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

چکیده

دکتر حسن ملکی از چـهره‌های تأثـیرگـذار دفـتر برنـامه‌ریـزی و تألیف بـوده اسـت. (دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی). او در دوره مدیریتش برنامه‌ریزی و کار بر اساس «راهنمای برنامة درسی» را در این دفتر نظمی نوین داد. وی کارشناس مسئول گروه علوم اجتماعی بود، سپس معاون دفتر شد و مدتی هم به‌عنوان مدیرکل دفتر آموزش ابتدایی از سازمان رفت. چند سالی بعد، با عنوان مدیرکل دفتر تألیف بازگشت و... 
شرح این چند سطر را در این مصاحبه می‌خوانید. برای گفت‌وگو با او (طبق قرار قبلی) به دفتر کارش در دانشگاه علامه طباطبایی رفتم. شروع کردیم و با حرارت همیشگی به تشریح فعالیت‌هایش پرداخت! (دو سه سالی بعدازاین گفت‌وگو، دکتر ملکی دوباره به سازمان پژوهش بازگشت و ابتدا معاون سازمان و سپس رئیس آن شد و شرح و بحث فعالیت‌ها و خدمات وی در دورة جدید به گفت‌وگوی دیگری نیاز دارد).