کتاب نباتات (قرابادین) اولین کتاب درسی رنگی و دستنویس دورۀ قاجار

نویسنده

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

سندپژوهی و معرفی کتاب‌های مرتبط با موضوع این مجله فرصتی است که بتوان کتابنامه‌ای مناسب از منابع مستند موجود در این زمینه برای پژوهشگران فراهم کرد. برای این کار از بخش آرشیو مرکز اسناد و کتابخانۀ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کمک گرفتیم تا اولین کتاب درسی رنگی در دارالفنون را معرفی می‌کنیم. امید است این کار بتواند پژوهشگران و برنامه‌ریزان را با پیشینۀ نگارش متون درسی آشنا کند.