نگاهی گذرا به تاریخ مدارس دختران در ایران

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

چکیده

زنان نیمی از جوامع انسانی را تشکیل می دهند و قطعاً توسعه و عقب‌ماندگی جوامع بستگی به نحوة تفکر  و نگرش و آموزش این قشر عظیم  و تاثیر‌گذار دارد. سبک زندگی خانواده‌ها بستگی به آموزش دختران و آموزش زنان و در واقع آموزش مادران آینده دارد توسعه اجتماعی و اقتصادی با توسعه فرهنگی و با ابزار آموزش امکان‌پذیر است. بنابراین بررسی تاریخ آموزش دختران یکی از موضوعات این فصلنامه است که در این شماره و شماره‌های آینده به آن خواهیم پرداخت. این مقاله برگرفته از کتابی با همین نام است که توسط همین نویسنده قبلاً چاپ و منتشر شده است.