میرزا تقی خان امیرکبیر [ترجمه و تلخیص از دایرةالمعارف ایرانیکا]

نویسنده

رئیس کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

امیرکبیر یکی از شخصیتهای سیاسی و تأثیرگذار در حوزه های اجتماعی است و نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود. توجه به دیدگاه های گوناگون نسبت به این سیاستمدار و شخصیت اجتماعی تاریخ ایران برای فصلنامه دارالفنون که صبغه علمی و تاریخی دارد مهم است لذا در این مقاله به واژه امیرکبیر در دانشنامه ایرانیکا میپردازیم.