دارالفنون تبریز (مدرسۀ مظفری) ( 1314- 1293 ق)

نویسنده

معلم و مؤلف کتا بهای درسی فیزیک پژوهشگر تاریخ علم

چکیده

تاریخچه مدارس نوین و جدید ولایات و ایالات و شهرستان ها متأثر از دارالفنون یکی از بخش های این فصلنامه است که قصد داریم اثرات ارزشمند این جریان سازی فرهنگی که به توسعه و ترقی تعلیم و تربیت کشور انجامید را بررسی کنیم. در این شماره به دارالفنون تبریز و در شماره آتی به سایر مدارس قدیمی این شهرستان خواهیم پرداخت.