جستارهایی از مفهوم تاریخ، تاریخ آموزش و پرورش و تاریخ آموزی

نویسنده

....

چکیده

 تاریخ پژوهی واز آن جمله تاریخ تربیت و تاریخ آموزی، که موضوع این نوشــته اســت، در مقایسه با دیگر رشته های علوم انسانی در جهان به ویژه در کشور ما، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مقایسه منابع موجود در رشــته هایی چون روانشناسی و شــاخه های آن با منابع موجود در باره پژوهش های تاریخی به ویژه تاریخ آموزش و پرورش، گواهی روشن بر این سخن است. در این نوشته می کوشیم به منظور بررسی وضعیت کنونی تاریخ آموزش و پرورش و چگونگی آموزش یکی از موضوع های این رشــته، یعنی آموزش تاریخ در مدارس معاصر ایران، نخست مفهوم تاریخ را از دیدگاه های متفاوت بررسی کنیم سپس با توجه به نسبت تاریخ به معنی عام با تاریخ آموزش وپرورش وضعیت آموزش تاریخ در مدارس کشور بپردازیم. و در پایان پیشنهادهایی برای کاهش یا رفع کاستی ها مطرح کنیم. بی گمان پرداختن به این موضوع به صورت بایسته و شایسته نیاز به بررسی های گسترده و مداوم دارد، پس تنها به جســتارهایی از این موضوع ها بسنده می کنیم. می کوشیم نخست مفهوم تاریخ واهمیت آن را، هر چند مختصر، از دیدگاه تاریخ پژوهان و تاریخ شناســان توضیح دهیم، چرا که لازم است برای درک بهتر تاریخ در درجه نخســت با مفهوم و اهمیت آن آشنا شویم سپس به جنبه های دیگر تاریخ از جمله نحوه تدریس و مسائل آن بپردازیم. به نظر نگارنده یکی از کاستی های تاریخ پژوهی و تاریخ آموزی در کشور ما برداشت تاریخ نگاران و معلمان و استادان تاریخ از مفهوم تاریخ است. تاریخ چیست؟ آیا تاریخ شرح حال کشورگشایان یا فرمان فرمایان اســت؟ یا داستان هایی است که برای لذت و سرگرمی خوانندگان تاریخ تهیه شده است؟ ... اگر اینها نیست، پس تاریخ چیست؟