اولین مؤلف کتاب های درسی تاریخ دوره راهنمایی و متوسطه تحصیلی بعد از انقلاب اسلامی گفت و گو با استاد محمود حکیمی

نویسنده

سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی

چکیده

 اســتاد محمود حکیمی نویسنده، پژوهشــگر و معلم پیشکسوت و پرکار و پرتلاش آموزش و پرورش اســت که بیش از نیم قرن با آموزش و نوشتن 135 عنوان قصه های مذهبــی، دینی و انقلابی، به تربیت نوجوانان این مرز و بوم در ســال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته اســت. وی مدتی کوتاه نیز مؤلف کتابهای درسی بود. مصاحبه ای با ایشان داشتیم که متن آن به شرح زیر تقدیم خوانندگان محترم می شود.