مدارس نوین کرمانشاه در عصر مشروطیت (1280-1293ش)

نویسنده

....

چکیده

با تأسیس نخستین مدارس به سبک نوین در عصر مظفری، با الگوگرفتن از دارالفنون، جنبش تجددخواهی و نوسازی فرهنگی در کرمانشاه نیز آغاز شد.
روشنفکران محلی وپیشگامان نهضت مشروطیت در کرمانشاه همراه با کوشش های سیاسی، نگاهی به گســترۀ فرهنگ و معارف نوین نیز داشتند و کوشــیدند نهادهای فرهنگی جدید را مستقر سازند. تشکیل مدارس نوین، انتشار روزنامه، تشکیل قرائت خانه و برپایی تئاتر، از عمدۀ تلاش های آنان بود.
نوشتۀ حاضر با تکیه بر اسناد و مدارک موجود و قدیمی ترین گزارش های مربوط به معارف کرمانشاه، چگونگی تأسیس مدارس جدید کرمانشاه در عصر مشروطه را مورد بررسی قرار داده و کوشیده موانع اجتماعی و فرهنگی در توسعه و رشد مدارس جدید را نشان دهد.