نظام های آموزشی ایران با تاکید بر ساختار آموزشی (قسمت اول)

نویسنده

....

چکیده

انقلاب اسلامی، تمام نظام های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی کشــور را الزاما تحت دگرگونی و تغییر قرار داد. یکــی از تغییرات که بیش از هر تغییری، ضرورت آن، از ابتدا محرز شد تغییر بنیادی نظام آموزشی کشور بود که از همان آغاز انقلاب اسلامی، توجه مســئولان آموزش و پرورش را به خود جلب کرد. اما این تغییر اگرچه ساده به نظر می رسید، ولی از همان ابتدا ســؤالاتی را برانگیخت که مسئولان، در پاسخ آن سؤالات مجبور شدند روند حرکت به ســوی هدف را کند کنند. نمونه ای از این سؤالات عبارتند از: نظام آموزشی چیست؟ چه چیز باید تغییر کند؟ شــاخص ها و معیارهای اصلی نظام کدام است؟ این نظام موجود چه اشکالاتی دارد؟ چه کسانی این نظام را طراحی کرده اند؟ و چه هدفی را دنبال می کردند؟ نظام آموزشی ایران چه تفاوتی با نظام های آموزشی جهان دارد؟ آیا باید با آنها منطبق باشد، یا ویژگی خاص خود را داشته باشد؟ با مطالعۀ تاریخ تحولات و تغییرات نظام آموزشی ایران مشخص می شود که آیا به این سؤالات پاسخ داده شده است یا خیر؟
در این زمینه باید به جستجوی راه حل هایی برخاست و برای این کار باید نخست به بررسی تاریخ تحولات آموزش و پرورش جدید در ایران پرداخت. باید تاریخچۀ نظام آموزشــی کشور دقیقا مورد بررسی و به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد و تغییرات، انگیزه ها و علت تغییرات روشن شود. هدف ها، روش ها و انگیزه ها جداجدا تحلیل و نتایج مورد ارزیابی قرار گیرد. مقالۀ حاضر گام زدنی در این راه است.