اولین معلم های دارالفنون (ژول ریشار فرانسوی)

نویسنده

....

چکیده

معلمان دارالفنون توانســتند با تکیه بر شوق دانش آموزان ایرانی، راهی هرچند باریک برای ورود علم و دستاوردهای نوین به کشور باز کنند.
در این مقاله به معرفی زندگی و اســناد باقی مانده از یکی از استادان خارجی دارالفنون پرداخته شده است.