دارالفنون

نویسندگان

....

چکیده

 مقالۀ پیشرو ترجمۀ مدخل «دارالفنون» دانشنامۀ ایرانیکاست که به دلیل رجوع به منابع و مآخذ اصلی از جامعیت ویژهای برخوردار است.