گزارش‌هایی از مدرسۀ دارالفنون در دوران ناصری (قسمت چهارم) پنج گزارش خطی از مدرسه دارالفنون تبریز

نویسندگان

محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

چکیده

گزارش‌های روزانه و هفتگی دارالفنون از اسناد خطی مهم و معتبری است که در نوبۀ خود می‌تواند زوایای تازه‌ای از فعالیت‌های این مدرسه را روشن‌گری نماید. تعداد این گزارش‌ها نامعلوم است؛ اما به‌نظر می‌رسد که در دوران ناصرالدین‌شاه قاجار (1264 - 1313 ق.) به اندازه ایام تحصیلی مدرسه دارالفنون بوده است.
متأسفانه امروزه تمامی این گزارش‌ها به‌صورت کامل و مدون موجود نیست. مقاله حاضر به استنساخ و
انتشار تعدادی از این اسناد و گزارش‌ها می‌پردازد.