بررسی کوتاه وضعیت گرمایشی مدارس جدید، در دوره قاجار

نویسنده

محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

چکیده

چالش گرمایش و سرمایش مدارس و در کل پشتیبانی و تدارکات مدارس دولتی، یکی از مواردی بوده که بر فرایند آموزش تأثیر داشته است. بررسی این اسناد مرتبط م یتواند نحوه ساختار و فرایند حوزة پشتیبانی این مسائل در آن دوران را به ما نشان دهد. در ذیل به بررسی تعدادی از اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در موضوع وضعیت گرمایشی مدارس ارائه می‌شود.