گزارشی از رونمایی مجموعه مقالات پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس (سیستان و بلوچستان)

نویسنده

کارشناس اسناد شورای عالی آموزش و پرورش، پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

چکیده

اشاعه فعالیت مرتبط در حوزه تاریخ تعلیم و تربیت یکی از وظایف و مأموریت‌های این فصلنامه است مدتی است یک حرکت خودجوش توسط تعدادی از معلمان تاریخ در سطح کشور تحت عنوان جمع‌آوری و تهیه مقالات مرتبط تا تاریخ تعلیم و تربیت شروع‌ و به دوره پنجم رسیده و مقالات و مطالب خوب و ارزشمندی هم ارائه و به‌چاپ شده است که در این‌شماره گزارشی مختصر از دوره پنجم آن ارائه می‌شود.