دبیرستان کیخسروی نخستین دبیرستان یزد

نویسنده

پژوهشگر در حوزه تاریخ یزد

چکیده

معرفی مدارس قدیمی مناطق و شهرستان‌ها یکی از موضوعات مورد بررسی این فصلنامه است  مدرسه کیخسروی یزد علاوه بر قدیمی بودن یک مدرسه اقلیت مذهبی هم می‌باشد معرفی این‌گونه مدارس  ضمن بیان تاریخ آموزش‌وپرورش کشور رویکرد و اهداف فرهنگی اقلیت‌های مذهبی را در ورود
به حوزة  آموزش عمومی برای محققان و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران فرهنگی و آموزشی کشور در طول تاریخ نشان می‌دهد و روشن می‌کند معرفی این‌گونه مدارس به‌منزلة تأیید رویکردها و روش‌ها و حتی اشخاص نامبرده در این گـزارش نیست و فقط‌و‌فقط به‌منظور مستندسازی و ارائه برای بازخوانی تاریخ آموزشی کشور است.