مدارس مسیونرها در ایران آغاز ارتباط ایران با اروپا

نویسنده

پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

چکیده

بررسی مدارس خارجی در ایران، به‎ویژه مدارس مسیونری، به لحاظ تأثیرات و اغراض سیاسی و نفوذ فرهنگی و اهدافی که مؤسسان آن‌ها در پی داشته‎اند، برای کارشناسان و برنامه‌ریزان مهم و قابل تأمل است؛ بنابراین به لحاظ اهمیت مذکور در این شماره مقالة تاریخچة مدارس مسیونرها در ایران به صورت مختصر در ذیل آورده شده است.