گزارش‌هایی از مدرسه دارالفنون در دوران ناصری (قسمت نخست)

نویسنده

پژوهشگر و از اعضای منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر ایران

چکیده

گزارش‌های روزانه و هفتگی دارالفنون از اسناد مهم و معتبری است که در نوبة خود می‌تواند زوایای دیگری از فعالیت‌های این مدرسه را روشنگری نماید. تعداد این گزارش‌ها نامعلوم است؛ اما به نظر می‌رسد که در دوران ناصری به اندازة هفته‌های تحصیلی مدرسة دارالفنون بوده است که امروزه متأسفانه تمام آن‌ها به‌صورت کامل و مدون در دست نیست. مقالة حاضر به انتشار نُه سند یا برگ از این گزارش‌ها می‌پردازد.