کتابشناسی دارالفنون و امیرکبیر

نویسنده

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی و کارشناس مسئول وقت گنجینه و مرکز اسناد دارالفنون

چکیده

کتابشناسی امیرکبیر و دارالفنون برای پژوهشگران و محققان و معرفی آن‌ها یکی از مواردی است که قصد داریم در این فصلنامه و به ویژه در این شماره خاص به تعدادی از این کتب بپردازیم.