فرهنگ مشاهیر دارالفنون [دانش‌آموختگان مدرسه دارالفنون]

نویسندگان

1 نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی و کارشناس مسئول وقت گنجینه و مرکز اسناد

چکیده

مدرسه دارالفنون طی سالیان متوالی و متمادی فراز و فرودهایی داشته و مراحلی را از جهت نوع، کیفیت و قالب آموزشی داشته است. اوایل یک مدرسه عالی مهارت‌آموزی و مهارتی بوده و بعد با تأسیس دانشگاه و مراکز آموزش عالی تخصصی و انتقال این کارکردها به آن مراکز، تبدیل به دبیرستان دارالفنون شده است و در مرحله‌ای به مرکز تربیت معلم تبدیل شده است. فارغ‌التحصیلان این مدرسه جدای از این تحولات اکثراً (نه همه) افراد تأثیرگذار و جزو شخصیت‌های فرهنگی، علمی و سیاسی کشور بوده‌اند. در این مقاله فهرستی از تعدادی از مشاهیر دارالفنون ارائه می‌شود ارائه این اسامی به منزلۀ تأیید تفکرات سیاسی و دینی و روش‌های مدیریتی و... آن‌ها از سوی این فصلنامه نیست بلکه فقط قصد داریم نمونه‌ای از این اشخاص و تأثیرات یک حرکت فرهنگی و آموزشی را در جامعه ایران در طول تاریخ نشان دهیم.