امیرکبیر در ادبیات نمایشی معاصر ایران

نویسنده

پژوهشگر، دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، عضو کانون نویسندگان و منتقدان خانه تئاتر ایران

چکیده

امیرکبیر علاوه ‌بر سیاست، اقدامات اجتماعی، عدالت اجتماعی و توسعۀ اقتصادی و فنی در حوزۀ فرهنگی کارهای ارزشمندی انجام داد. تأسیس دارالفنون و روزنامۀ وقایع اتفاقیه ازجمله کارهای فرهنگی ایشان بود که این‌ها سرچشمۀ فعالیت‌ها و جریان‌های فرهنگی و هنری شد. تأسیس اولین سالن نمایش، به سبک جدید و ترجمۀ آثار نمایشی و اجرای آن در سالن مذکور یکی از این مواردی است که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود.