بازآفرینی دو پرتره از میرزا تقی خان امیرکبیر براساس اسناد و شواهد معتبر

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر تاریخ و هنر دوره قاجار و لقب‌شناس

چکیده

در شمارۀ ۸ این فصلنامه مقاله‏‌ای ارزشمند از پژوهشگر و محقق محترم آقای دکتر کسروی دربارۀ تصویر و پرترۀ واقعی از امیرکبیر منتشر شد که در آن مقاله ایشان با شواهد علمی و مستند، که به‌دست آورده بودند، دو تصویر از امیر کبیر را نقاشی کردند که متناسب با شواهد علمی و پژوهشی ایشان بوده است. آنچه در ذیل می‏آید توضیحی دربارۀ آن دو تصویر است.