حکایت تندیس امیرکبیر گفت و گو با نوشین‌دخت صدیقی

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر، کارشناس ارشد تاریخ معاصر و تاریخ تمدن

چکیده

میرزا ابوالحسن‌خان صدیقی، نقاش و مجسمه‌ساز برجسته و معاصر ایران، از شاگردان کمال‌الملک بود. حدود هشتادوسه مجسمه از او باقی مانده است که برخی از آن‌ها بسیار شاخص‌اند، از جمله تندیس فردوسی در میدان فردوسی تهران، تندیس امیرکبیر در پارک ملت تهران، تندیس یعقوب لیث صفاری در زابل، تندیس خیام در پارک لالۀ تهران، تندیس نادرشاه افشار در آرامگاه نادرشاه در مشهد، طرح چهرۀ ابوعلی سینا در همدان. در این مصاحبه دربارۀ فعالیت‌های استاد صدیقی و سرنوشت تندیس امیرکبیر به نقل از دخترشان، خانم نوشین‌دخت صدیقی، مطالبی می‌خوانیم.