تاریخ تحولات آموزشی متوسطه در یکصد سال اخیر و موقعیت برنامه درس شیمی در آن

نویسندگان

محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت ایران

چکیده

سید مرتضی خلخالی، در سال 1308 در نجف اشرف به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسة اخوت ایرانیان کاظمین و متوسطه را در دبیرستان شرافت ایرانیان بغداد گذراند. پس از دریافت لیسانس شیمی از دانشسرای عالی (1331)، به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. به علت شهرت در روش تدریس، توأم با انجام دائمی آزمایش، در مدارس دولتی و ملی مانند البرز و گروه‌های خوارزمی و مرجان، برای تصدی پست کارشناسی برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی، دعوت شد. پس از گذراندن بورس تحصیلی در آمریکا (1351) در رشتة برنامه‌ریزی درسی و آموزش علوم، و گرفتن فوق‌لیسانس برنامه‌ریزی و آموزش علوم از دانشکدة علوم‌تربیتی دانشگاه تهران، در سال 1354 در سمت کارشناس مسئول گروه علوم تجربی مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شد و در سال 1356 بازنشسته گردید. و در دی ماه 1397 درگذشت. از ایشان آثار بسیاری درزمینة شیمی و ارزشیابی درسی به یادگار مانده است. این مقاله  از پژوهش «بررسی مسائل برنامه‌ها و کتاب‌های جدید شیمی دوره‌های متوسطه و پیش‌دانشگاهی ایران از دیدگاه برنامه‌ریزان درسی، روان‌شناسی پرورشی و مطالعات تطبیقی و راهبردهایی برای اصلاح» برگرفته‌شده که توسط خود ایشان برای چاپ در مجله در زمان حیات‌شان ارائه شد. این پژوهش  با نظارت دکتر عابد بدریان، در سال 1386 در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی انجام ‌شده ‌است. در این فصلنامه با توجه به اهمیت تاریخ برنامه‌های درسی موضوعی و سیر تحولات آن در نظر داریم به تاریخچه تحولات برنامه درسی شیمی بپردازیم.