تدبیر منزل (برای سال دوم دبیرستان) (سال 1322 ش)

نویسنده

دکترای کتابداری، رئیس کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

بخش آرشیو کتاب های درسی کتابخانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دارای مجموعه کتاب های درسی آموزش و پرورش ایران در طی سال های گذشته است. این کتب به عنوان اسناد ارزشمندی که نشانگر خوبی برای اهداف و محتواهای آموزشی در پایه های دوره های مختلف تحصیلی است و منابع قابل توجهی برای پژوهشگران، محققان حوزه تعلیم و تربیت است لذا همان طور که در شماره های گذشته بعضی از آن ها معرفی گردید در این شماره دو کتاب معرفی می شوند اولین کتاب تدبیر منزل برای سال دوم دبیرستان در سال 1322 ش تألیف و به فرآیند آموزش عرضه شده است و دومین کتاب تربیت نسوان است که در سال 1218 ق عرضه شده است در ذیل معرفی می شود که مشخص نیست ویژه آموزش در مدارس است یا به صورت آزاد در مرکز منابع وجود دارد.