یک گزارش روزانه از دارالفنون (در سال 1280 ق )

نویسنده

پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت

چکیده

بازخوانی اسناد تاریخی که به طور مستند پنجره ای از وقایع تاریخی تعلیم و تربیت ایران را برای محققان می گشاید و زمین های را برای پژوهش های آنی آن ها ایجاد می کند، یکی از اهداف این نشریه است. لذا در این شماره سندی از گزارش روزانه دارالفنون به قلم استاد، سرکار خانم فاطمه قاضیها که متخصص اسناد و نسخه شناسی دورة قاجار هستند، بازخوانی و به شرح زیر ارائه می شود.
پیرو مقاله « دارالفنون در گزارش های علیقلی خان اعتضادالسلطنه » در شماره ۵ همین مجله [قاضیها، ۱۳۹ ۸ :
۵۲ - ۲۷] که حاوی 9 گزارش روزانه از دارالفنون در سال های 1283 و 1284 ق بود، هم اینک گزارشی دیگر مربوط به سال 1280 ق تقدیم علاقه مندان می شود. در مقالة قبلی به معرفی معلمینی مبادرت شد که در گزارش ها به نحوه فعالیت آن ها اشاره شده بود. معلمینی که در این گزارش از آن ها نامبرده شده است، در اسناد مقاله قبل فعالیتی از آن ها گزارش نشده بود، عبارت اند از: موسیو اندرنی، معلم پیاده نظام، مستر ارنست، معلم تلگراف انگلیس، موسیو بزک، مهندس و دکتر تولوزان که در این یادداشت کوتاه دکتر تولوزان به طور اجمالی معرفی می شود.