مؤسسه های علمی- آموزشی ایرانیان در جامعۀ عثمانی (مطالعه موردی دبستان ایرانیان استانبول)

نویسنده

دبیر آموزش و پرورش شهرستان ماکو

چکیده

دولت عثمانی که در سده بیستم میلادی، دوران پایانی خود را سپری می کرد، در پی غربگرایی در سده های اخیر، در عرصه های علمی و فرهنگی شاهد ایجاد مؤسسات آموزشی ممالک مختلف بود. این مدارس با نهادهای گذشته تفاوت داشته و الگویی از مدارس اروپایی بود. ایرانیان نیز مدارسی را ایجاد کردند. مهم ترین نهاد آنها دبستانی بود که در استانبول تأسیس گردید. ساخت این مدرسه به دلیل اهمیت استانبول و علاقه اتباع ایرانی نسبت به فرهنگ و تاریخ بومی که در این جامعه ساکن بودند، ارتباط با گروه های سیاسی در عثمانی و فعالیت های اجتماعی در آن جامعه صورت پذیرفت. نوشتار حاضر در پی شناساندن مدارس به ویژه دبستان ایرانیان استانبول، کیفیت و برنامه های درسی آن، تاریخ اتمام آموزش در مدارس و در نهایت ارائه اسناد به جا مانده آن دوره که نشان از اهمیت مؤسسات برای عثمانی بوده، می باشد.