مروری گذرا بر تاریخ تربیت معلم در ایران

نویسنده

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

اولین مدرسه دارالمعلمین در تهران در سال 1297 برای تربیت معلمان آموزش دیده و با مهارت تأسیس شد. به همین مناسبت این فصلنامه در شماره قبلی و این شماره مقاله هایی را برای بزرگداشت یکصدمین سالگرد تأسیس دارالمعلمین سفارش داده که در این شماره در خصوص تاریخ پیدایش آن به قلم جناب آقای اسفندیار معتمدی پژوهشگرحوزه تعلیم و تربیت تهیه شده است.