مدرسه سعادت مظفری بوشهر

نویسنده

سازمان پژوهش

چکیده

بررسی تأثیرات تأسیس دارالفنون بر شکلگیری مدارس نوین در اقصی نقاط کشور یکی از موضوعات این فصلنامه است در این شماره یکی از قدیمی ترین مدارس بوشهر به نام مدرسه سعادت است که مفاخر و چهره های بزرگ علمی و فرهنگی را تربیت نموده در این مقاله این مدرسه به طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است.