استاد غلامعلی مکتبی تصویرگران پیشکسوت کتاب های درسی و مجلات کمک آموزشی رشد

چکیده

 استاد غلامعلی مکتبی از پیشکسوتان رشتۀ تصویرگری کتاب کودک و نوجوان است که به همراه تیمی از تصویرگران نخبه این رشته را در ایران بنیان گذاشتند. ایشان بیش از 150کتاب شعر و مجلات رشد کودک را تصویرگری و شاگردان زیادی تربیت کردند. به مناسبت یادبود و گرامیداشت استاد صندوقی، به گفت و گو با استاد مکتبی نشستیم و مروری کوتاه بر زندگانی و آثار استاد داشتیم. این گفت و گو توسط آقایان اسماعیل باغستانی و غلامرضا حمیدزاده انجام شده است.