تءملاتی بر ترجمه کتاب «نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن»

نویسنده

....

چکیده

کتاب نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن، ضمن داشتن نکات قوت بسیار در محتوا و ترجمه، اشکالاتی از نظر ویرایشی و گاهی فنی در ترجمه دارد که این موارد توسط همکار ارجمندمان، جناب آقای محمدمهدی موســی خان، مورد بررســی و توجه قرار گرفته است و در ادامه به استحضار
خوانندگان محترم فصلنامه می رسد.