نقد کتاب «نظام آموزشی و ساختن ایرانی مدرن»

چکیده

 هدف از برگزاری این جلســه معرفی و نقد کتاب «نظام آموزشی و ساختن ایرانی مدرن» اســت که توسط آقایان دکتر محمدحسین بادامچی و دکتر عرفان مصلح در سال 1397ترجمه و در انتشــارات حکمت سینا چاپ شده اســت. این معرفی در قالب نقد و بررسی و به شکل میزگرد صورت گرفته است. عزیزان شرکت کننده در این میزگرد عبارت بودند از: محمدحسین بادامچی، دکترای جامعه شناسی؛ مسعود کوهستانی نژاد، پژوهشگر رشتۀ تاریخ تعلیم و تربیت؛ و محمدجواد اسماعیلی،
فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی. مشروح گفت و گو های این نشست در ادامه ارائه شده است.
این گفت و گو در تاریخ 97/9/12توســط آقایان اسماعیل باغستانی و غلامرضا حمیدزاده در دفتر مجله گنجینۀ دارالفنون انجام پذیرفته است.