بررسی نقش مدرسه شوکتیه در آموزش و پرورش نوین ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

 تأسیس دارالفنون علاوه بر تأثیر بر توسعۀ مراکز آموزش عالی و مهارتی در کشور بر توسعۀ مراکز آموزشی عمومی هم مؤثر بود و در اقصی نقاط کشور با الگو قرار دادن آن مراکز آموزش عمومی و متوســطه ایجاد شد. در این فصلنامه قرار است در هر شماره به تاریخچه و اثرات فرهنگی و آموزشــی یکی از آن ها بپردازیم. در این شماره به مدرسۀ شوکتیۀ بیرجند که برگرفته از یک طرح پژوهشی است خواهیم پرداخت.