نظام های آموزشی ایران (قسمت دوم)

نویسنده

....

چکیده

 «بررسی سیر تحولات نظام آموزشی و تأثیرات آموزشی و اجتماعی آنها» از جمله موضوع های مهمی است که جهت حرکت ما را در یک برهۀ تاریخی نشان می دهد و می تواند تجربۀ مهمی از منظر آموزشــی و اجتماعی برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و مدیران آموزشی برای برنامه های آینده و حال باشد. در شماره قبل بخش اول این مقاله ارائه شد. در این شماره قسمت دوم و پایانی آن را مطالعه می کنید.