آزمایش و آزمایشگاه در دارالفنون

نویسنده

....

چکیده

 دارالفنون که برای بوم یســازی فناوری (تکنولوژی) در کشــور تأســیس شد، الگوگرفته از مدرسه های پلیتکنیک غربی بود و عمل گرایی، تجربه گرایی و مهارت آموزشی را رویکرد اصلی آموزش خود قرار داده بود. در این راســتا، آزمایش و آزمایشگاه در درس های دارالفنون نقش مهمی ایفا می کرد. ازآنجاکه بررسی این موضوع میتواند تجربه های آموزشی ارزشمندی را در اختیار ما بگذارد، فصلنامۀ دارالفنون نگارش مقالۀ حاضر را به نویسنده آن سفارش داد. امید است مورد توجه و علاقۀ صاحب نظران قرار گیرد.