استاد احمد صافی اولین دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 ....

2 سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی

چکیده

 استاد احمد صافی، از پیشکســوتان تعلیم و تربیت کشور و اولین دبیر کل «شورای عالی آموزش و پرورش» بعد از انقلاب اسلامی، و از صاحبنظران تعلیم و تربیت، به ویژه حوزه مشاوره آموزشی است. ایشان از تجربه ای بیش از نیم قرن در حوزه آموزش و پرورش و در عرصه های ستادی و برنامه ریزی آموزشی برخوردار است و به همین سبب با ایشان در این زمینه به گفت و گو نشستیم که حاصل آن را در ادامه می خوانید.