دوره و شماره: دوره 1، 3-4 - شماره پیاپی 3، اسفند 1397، صفحه 1-256 
دارالفنون، نقطه عطف بازنشر تعلیم و تربیت در ایران

صفحه 9-10

حجت الاسلام و المسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان


بررسی نقش مدرسه شوکتیه در آموزش و پرورش نوین ایران

صفحه 129-144

ایرج مهدی زاده؛ سید محمد آذرکر؛ سید محمد سعیدی؛ علی محمد طالبی؛ محمد ولی پور